Need Help?

  • Notes
  • Comments & Questions
  •  tangent plane  او المستوى المماس وهو: المستوى المماس الذى يحتوى على جميع المماسات للنقطة p سواء خطوط مستقيمة او منحنيات.
  • معادلة ال tangent plane   :


 

  • Linear approximation  : معادلة الخطوط المستقيمة :
  • لحساب dz :

No comments yet

Join the conversation

Join Notatee Today!